Kan jag lita på EUPATI-materialet?

EUPATI står för välstrukturerat, omfattande, vetenskapligt tillförlitligt och användarvänligt utbildningsmaterial för patienter och patientrepresentanter om en mängd olika ämnen. För att uppnå detta använder EUPATI en omfattande innehållsproduktionsprocess som involverar ett brett spektrum av intressenter. Genom att kombinera denna kollektiva kunskap och expertis har EUPATI kunnat producera en högkvalitativ produkt som omfattar mer än 4 000 innehållsobjekt.

Process för innehållsproduktion

1. Samarbetsinriktad strategi: EUPATI:s process för innehållsutveckling baseras alltid på ett initiativ från flera intressenter. Det sammanför ett brett spektrum av perspektiv kring läkemedel och hälsoteknik FoU, inklusive representanter från patientorganisationer, akademi, industri, den digitala sektorn, regleringsfrågor, hälsoteknikbedömningsorgan (HTA), hälsovård och andra relevanta områden. Detta patientfokuserade tillvägagångssätt säkerställer att den information som tillhandahålls är omfattande och välstrukturerad

2. Forskning och expertis: EUPATI förlitar sig på expertis och insikter från sina stödjande partner, nätverksmedlemmar och externa rådgivare. Innan EUPATI börjar producera innehåll genomför man kvalitativ och kvantitativ forskning samt systematiska litteraturgenomgångar för att säkerställa att informationen är förankrad i den senaste forskningen och vetenskapliga litteraturen.

3. Integritetsövervakning: Utöver sin forskning upprätthåller EUPATI etiska standarder genom att inrätta en oberoende internationell etikkommitté och en rådgivande nämnd. Dessa organ spelar en avgörande roll för att skydda innehållets etiska och regulatoriska integritet.

4. Olika författare och granskning: EUPATI:s innehåll författas av experter med olika bakgrund, vilket säkerställer ett brett spektrum av kunskap och expertis. Det som gör processen ännu mer robust är att innehållet granskas av experter från olika intressentgrupper. Innehåll som skrivs av en klinisk forskare i branschen dubbelkollas till exempel av akademiska experter eller patientexperter. För att kontrollera kvalitet, tillförlitlighet, neutralitet, läsbarhet, transparens, inkludering och ansvarsskyldighet granskas innehållet också av våra oberoende granskningsnämnder, experter och kommittéer. Innehåll som rör regulatoriska frågor granskas till exempel av personal vid tillsynsmyndigheter i Tyskland, Italien, Schweiz, Spanien och Irland. HTA-innehåll har granskats av HTA-experter från HTAi och EUnetHTA. Material om etik granskas av etiker från EUPATI:s etikpanel.

5. Intern granskning: EUPATI:s redaktionella kommitté består av fyra medlemmar som representerar ett brett spektrum av intressenter, inklusive patientorganisationer, den akademiska världen, industrin och icke-statliga organisationer. De granskar tillsammans allt nytt eller uppdaterat innehåll för EUPATI Toolbox och Patient Expert Course (inklusive allt relaterat innehåll för e-learning och face-to-face-kurser) för att upprätthålla konsekvens, förhindra dubblering och säkerställa lämplighet för den avsedda målgruppen. Redaktionsrådet ser också till att innehållet förblir uppdaterat mot bakgrund av ändringar i lagstiftningen och godkänner allt EUPATI-innehåll innan det släpps till allmänheten.

6. Extern validering: För att säkerställa att innehållet är begripligt och tillgängligt för den hälsointresserade allmänheten testar EUPATI betydande delar av sitt material med patientförespråkare, inklusive testning av webbplatsens tillgänglighet för skärmläsare med organisationer som Fighting Blindness Ireland. Dessutom redigeras innehållet för lämpligt språk av experter på hälsoläskunnighet. Feedback från alla granskare och testare införlivas omsorgsfullt i EUPATI:s redaktionella cykler. Detta omfattande tillvägagångssätt garanterar tillförlitligheten, noggrannheten och läsbarheten hos EUPATI:s innehåll.

7. Licens och tillgänglighet: Allt EUPATI-innehåll släpps under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), med undantag för avgiftsbelagt utbildningsmaterial. Denna licens främjar delning och distribution samtidigt som den bibehåller de högsta standarderna för tillförlitlighet.

Slutsats

EUPATI:s engagemang för kvalitet, transparens och tillförlitlighet i sin innehållsproduktionsprocess är tydligt i dess omfattande strategi, rigorösa tillsyn och engagemang för att göra information tillgänglig för allmänheten. Dessa principer utgör grunden för skapandet av innehåll och säkerställer att det överensstämmer med den senaste forskningen, vetenskaplig litteratur och den kollektiva expertisen hos alla intressenter som är involverade i processen. EUPATI står fast vid sitt uppdrag att tillhandahålla information som är tillförlitlig och tillgänglig och som tillgodoser publikens olika behov.

Se mer detaljer i den nedladdningsbara processbeskrivningen för skapande av innehåll och riktlinjerna för författare nedan.

[Friskrivningsklausul: Den översättning som visas har skapats med hjälp av ett automatiskt språkbehandlingssystem].