Μπορώ να Eμπιστευτώ το Yλικό της EUPATI;

H EUPATI αντιπροσωπεύει ένα καλά δομημένο, ολοκληρωμένο, επιστημονικά αξιόπιστο και φιλικό προς το χρήστη εκπαιδευτικό υλικό για ασθενείς και εκπροσώπους ασθενών σε διάφορα θέματα. Για να το επιτύχει αυτό, η EUPATI χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής περιεχομένου στην οποία συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Συνδυάζοντας αυτή τη συλλογική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη, η EUPATI κατάφερε να παράγει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνει περισσότερα από 4.000 στοιχεία περιεχομένου.

Διαδικασία Παραγωγής Περιεχομένου

1. Συνεργατική προσέγγιση: Η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου της EUPATI βασίζεται πάντα σε μια πρωτοβουλία με πολλούς ενδιαφερόμενους. Συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα προοπτικών γύρω από την Ε&Α για τα φάρμακα και τις τεχνολογίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από οργανώσεις ασθενών, ακαδημαϊκούς φορείς, τη βιομηχανία, τον ψηφιακό τομέα, αρχές ρυθμιστικών υποθέσεων, φορείς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA), παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και άλλους συναφείς τομείς. Αυτή η συνδιαμορφωμένη και εστιασμένη στον ασθενή προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ολοκληρωμένες και καλά δομημένες.

2. Έρευνα και εμπειρογνωμοσύνη: Η EUPATI βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις των υποστηρικτικών εταίρων της, των μελών του δικτύου και των εξωτερικών συμβούλων. Πριν από την έναρξη της παραγωγής περιεχομένου, η EUPATI διεξάγει ποιοτική και ποσοτική έρευνα, καθώς και συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες εδράζονται στην πιο πρόσφατη έρευνα και επιστημονική βιβλιογραφία.

3. Διασφάλιση της ακεραιότητας: Εκτός από την έρευνά της, η EUPATI διατηρεί τα δεοντολογικά πρότυπα με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής δεοντολογίας και μιας ρυθμιστικής συμβουλευτικής επιτροπής. Τα όργανα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ηθικής και κανονιστικής ακεραιότητας του περιεχομένου.

4. Πολυποίκιλη συγγραφική παραγωγή και επισκόπηση: Το περιεχόμενο της EUPATI συντάσσεται από εμπειρογνώμονες με διαφορετικό υπόβαθρο, εξασφαλίζοντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Αυτό που καθιστά τη διαδικασία ακόμη πιο αξιόπιστη είναι ότι το περιεχόμενο αναθεωρείται από εμπειρογνώμονες από διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο που συντάσσεται από έναν κλινικό ερευνητή του κλάδου διασταυρώνεται από ακαδημαϊκούς ή εμπειρογνώμονες ασθενών. Για τον έλεγχο της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της αμεροληψίας, της αναγνωσιμότητας, της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας και της εγκυρότητας, το περιεχόμενο ελέγχεται επίσης από τα ανεξάρτητα συμβούλια αναθεώρησης, τους εμπειρογνώμονες και τις επιτροπές μας. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο που σχετίζεται με ρυθμιστικές υποθέσεις ελέγχεται από μέλη του προσωπικού των ρυθμιστικών αρχών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας. Το περιεχόμενο HTA αναθεωρήθηκε από εμπειρογνώμονες HTA από το HTAi και το EUnetHTA. Το υλικό σχετικά με τη δεοντολογία αναθεωρείται από ηθικολόγους της επιτροπής δεοντολογίας της EUPATI.

5. Εσωτερική αναθεώρηση: Το Συντακτικό Συμβούλιο της EUPATI αποτελείται από 4 μέλη που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων ασθενών, ακαδημαϊκών, βιομηχανιών και ΜΚΟ. Εξετάζουν συλλογικά όλο το νέο ή επικαιροποιημένο περιεχόμενο για την εργαλειοθήκη EUPATI και το Patient Expert Course (συμπεριλαμβανομένου όλου του σχετικού περιεχομένου της τηλεκπαίδευσης και του δια ζώσης εκπαιδευτικού προγράμματος), διατηρώντας τη συνοχή, αποτρέποντας τις επικαλύψεις και διασφαλίζοντας την καταλληλότητα για το προοριζόμενο κοινό. Η συντακτική επιτροπή διασφαλίζει επίσης ότι το περιεχόμενο παραμένει ενημερωμένο υπό το πρίσμα των κανονιστικών αλλαγών, υπογράφοντας όλο το περιεχόμενο της EUPATI πριν από τη διάθεσή του στο κοινό.

6. Εξωτερική επικύρωση: Η EUPATI δοκιμάζει σημαντικό μέρος του υλικού της με υποστηρικτές των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής της προσβασιμότητας του ιστότοπου σε προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με οργανώσεις όπως η Fighting Blindness Ireland. Επιπλέον, το περιεχόμενο επεξεργάζεται για την κατάλληλη γλώσσα από εμπειρογνώμονες του γραμματισμού υγείας. Η ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από όλους τους αναλυτές και τους χρήστες ενσωματώνεται επιμελώς κατά τη διάρκεια των κύκλων σύνταξης της EUPATI. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αναγνωσιμότητα του περιεχομένου της EUPATI.

7. Άδεια και προσβασιμότητα: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license, εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό έναντι αμοιβής. Η άδεια αυτή προωθεί την κοινή χρήση και τη διανομή, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα αξιοπιστίας.

Συμπέρασμα

Η δέσμευση της EUPATI για ποιότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία στη διαδικασία παραγωγής περιεχομένου είναι εμφανής στην ολοκληρωμένη προσέγγιση, την αυστηρή εποπτεία και την αφοσίωσή της στο να καταστήσει τις πληροφορίες προσβάσιμες στο κοινό. Οι αρχές αυτές χρησιμεύουν ως θεμέλιο για τη δημιουργία περιεχομένου, διασφαλίζοντας ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με την πιο πρόσφατη έρευνα, την επιστημονική βιβλιογραφία και τη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία. Η EUPATI παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να παρέχει αξιόπιστες και προσβάσιμες πληροφορίες, ανταποκρινόμενη στις ποικίλες ανάγκες του κοινού της.

Παρακαλούμε δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην Περιγραφή της Διαδικασίας Παραγωγής Περιεχομένου που μπορείτε να κατεβάσετε και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους συγγραφείς που ακολουθούν.

 

[Υποσημείωση αποποίησης ευθύνης: Η εμφανιζόμενη μετάφραση δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ενός συστήματος αυτόματης γλωσσικής επεξεργασίας.]