Κατηγορία - Ασφάλεια των Φαρμάκων

Επίδειξη 19 αποτελεσμάτων 

Πληροφόρηση για τους κινδύνους στα φάρμακα

Η πληροφόρηση για τους κινδύνους είναι η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη ενός φαρμάκου. Οι ασθενείς, οι εταιρείες και οι υγειονομικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό...

Διαβάστε περισσότερα »

Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα: Πρότυπα ποιότητας για τα φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα περιλαμβάνει πρότυπα ποιότητας για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και αναλυτικές μεθόδους για την ταυτοποίηση της ουσίας και την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσοτικής της...

Διαβάστε περισσότερα »

Φαρμακοεπαγρύπνηση: Παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η πρακτική της ανίχνευσης, κατανόησης και πρόληψης ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα »

EudraVigilance

Το EudraVigilance είναι ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της ΕΕ, σχεδιασμένο για τη διαχείριση των δεδομένων των εκθέσεων ασφάλειας που καταρτίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), οι οποίες περιέχουν αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται ειδικά υπόψη

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά ζητήματα κατά την ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σχεδιασμό της έρευνας και των δοκιμών και τις δεοντολογικές ανησυχίες.

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 6: Φάση Ι – Απόδειξη του μηχανισμού

Οι κλινικές μελέτες φάσης Ι, ή μελέτες απόδειξης του μηχανισμού, δοκιμάζουν την ασφάλεια ενός φαρμάκου σε ανθρώπους. Συνήθως, οι μελέτες αυτές διεξάγονται σε υγιείς εθελοντές.

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 8: Μελέτες επιβεβαίωσης

Οι κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, ή μελέτες επιβεβαίωσης, αποτελούν την τελική επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Οι μελέτες φάσης...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 10: Διαχείριση του κύκλου ζωής

Οι δραστηριότητες διαχείρισης του κύκλου ζωής αρχίζουν μόλις ένα φάρμακο λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις ρυθμιστικές αρχές. Η έρευνα σχετικά με το φάρμακο συνεχίζεται προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετα δεδομένα...

Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων

Τα φάρμακα πρέπει να έχουν ισορροπία ως προς τη δραστικότητα και την ασφάλεια, τα οφέλη και τους κινδύνους. Η δραστικότητα και η ασφάλεια ενός φαρμακευτικού προϊόντος δοκιμάζονται διεξοδικά κατά...

Διαβάστε περισσότερα »

Ορθή πρακτική (GxP)

GxP είναι η συντομογραφία της γενικής ορθής πρακτικής, η οποία αναφέρεται στη σειρά των νόμων, κανονισμών και οδηγιών που διέπουν διάφορους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης, της δοκιμής, της...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search