Αρχές για τους φορείς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας

Last update: 24 Απριλίου 2023

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Εισαγωγή

Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA) διαφέρει από χώρα σε χώρα σε σχέση με τις δομές και τις συνθήκες του συστήματος υγείας. Καθώς συστήνονται ολοένα και περισσότεροι φορείς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Προώθηση της ΑΤΥ, μια ανεξάρτητη ομάδα μελετητών της ΑΤΥ, ανέπτυξε ένα σύνολο δεκαπέντε βασικών αρχών για την οργάνωση και τη συμπεριφορά τους.1 Οι αρχές αυτές δίνουν έμφαση στα πρότυπα και τα στοιχεία ορθής πρακτικής για τους φορείς ΑΤΥ, προκειμένου να εκπληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόλο τους ως γέφυρα μεταξύ της επιστήμης και της λήψης αποφάσεων σχετικά με την πολιτική.

Δομή των προγραμμάτων αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας

 1. Ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της ΑΤΥ πρέπει να είναι σαφή και συναφή με τη χρήση της.
 2. Η ΑΤΥ θα πρέπει να είναι μια αμερόληπτη και διαφανής άσκηση
 3. Η AΤΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές τεχνολογίες
 4. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές σύστημα για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΑΤΥ.

Μέθοδοι αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας

 1. Η ΑΤΥ θα πρέπει να ενσωματώνει κατάλληλες μεθόδους για την αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους
 2. Η ΑΤΥ θα πρέπει να εξετάζει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων και αποτελεσμάτων
 3. Κατά τη διενέργεια της ΑΤΥ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια πλήρης κοινωνική προοπτική
 4. Η ΑΤΥ θα πρέπει να χαρακτηρίζει ρητά την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις εκτιμήσεις
 5. Η ΑΤΥ θα πρέπει να εξετάζει και να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τη δυνατότητα γενίκευσης και μεταβίβασης

Διαδικασίες για τη διενέργεια αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας

 1. Όσοι φορείς διενεργούν ΑΤΥ θα πρέπει να εμπλέκουν ενεργά όλες τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων (όπως επαγγελματικούς φορείς, οργανώσεις ασθενών, παρασκευαστές).
 2. Όσοι φορείς αναλαμβάνουν ΑTΥ θα πρέπει να αναζητούν ενεργά όλα τα διαθέσιμα δεδομένα
 3. Πρέπει να παρακολουθείται η εφαρμογή των ευρημάτων της ΑΤΥ

Χρήση της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας για τη λήψη αποφάσεων

 1. Η ΑΤΥ πρέπει να είναι έγκαιρη
 2. Τα ευρήματα της ΑΤΥ πρέπει να επικοινωνούνται καταλλήλως στους διάφορους φορείς λήψης αποφάσεων.
 3. Η σύνδεση μεταξύ των ευρημάτων της ΑΤΥ και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανής και σαφώς καθορισμένη.

Η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Προώθηση της ΑΤΥ ανέπτυξε επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο από αυτό το σύνολο αρχών: μια σειρά σχετικών ερωτημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συγκριτική αξιολόγηση ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού ΑΤΥ 2 (βλέπε ενημερωτικό δελτίο: Βασικές αρχές και σχετικά ερωτήματα για συγκριτική αξιολόγηση των φορέων ΑΤΥ).

Παραπομπές:

 1. Drummond, M., Schwartz, J.S., Jönsson, B. (2008). ‘Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244-258.
 2. Drummond, M., Neumann, P., Jönsson,B., et al. (2012). ‘Can We Reliably Benchmark Health Technology Assessment Organizations?’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28(2), 159-165.

Συνημμένα

A2-6.02.2-v1.1

Πληροφορίες σχετικά με το άρθρο

Categories:

Ετικέτες:
Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη