Κατηγορία - Κλινική ανάπτυξη / δοκιμές

Επίδειξη 66 αποτελεσμάτων 

Αποζημίωση σε κλινικές δοκιμές

Η αποζημίωση στις κλινικές δοκιμές δεν αποτελεί πάντα κανόνα, αλλά μπορεί να προσφέρεται στους συμμετέχοντες σύμφωνα με διαφορετικά μοντέλα και με την αντίστοιχη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελέσματα κλινικής μελέτης: Δημοσίευση

Μετά τη δημοσίευσή τους, τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών θα πρέπει να ελέγχονται με κριτικό τρόπο και να αξιολογούνται ως προς την αξιοπιστία, τη μεροληψία και τη σημασία τους,...

Διαβάστε περισσότερα »

Νέες προσεγγίσεις στις κλινικές δοκιμές: Προσαρμοστικός σχεδιασμός

Ο προσαρμοστικός σχεδιασμός στις κλινικές δοκιμές είναι ένας σχετικά ευέλικτος σχεδιασμός που επιτρέπει τις τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται ειδικά υπόψη

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά ζητήματα κατά την ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σχεδιασμό της έρευνας και των δοκιμών και τις δεοντολογικές ανησυχίες.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Προκλήσεις πρώιμης ανάπτυξης

Η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων απαιτεί προσοχή ως προς τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων. Η νομοθεσία στην ΕΕ ορίζει ότι η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς κατά...

Διαβάστε περισσότερα »

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία σε κλινικές δοκιμές

Όταν συμμετέχουν γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία σε κλινικές δοκιμές, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η ακούσια έκθεση ενός εμβρύου στο υποψήφιο φάρμακο προτού συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα...

Διαβάστε περισσότερα »

Κριτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων κλινικών μελετών

Κατά την κριτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων κλινικών μελετών, ο αναγνώστης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες από τις καλύτερες διαθέσιμες πηγές και να εξετάζει ερωτήματα σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάλυση αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών

Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών αναλύονται στατιστικά όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Διαφορετικοί τύποι κλινικών δοκιμών μπορεί να επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες των αποτελεσμάτων των...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 7: Φάση II – Απόδειξη των εικαζόμενων χαρακτηριστικών

Οι κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ, ή μελέτες απόδειξης των εικαζόμενων χαρακτηριστικών, αρχίζουν να δοκιμάζουν την επίδραση ενός φαρμάκου στην ασθένεια-στόχο στον άνθρωπο. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται συνήθως ως διπλά...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search