Wnioskowanie statystyczne

« Powrót do indeksu słownika

Wnioskowanie statystyczne to proces wyciągania wniosków na temat populacji poprzez analizę statystyczną próbki tej populacji.

Na przykład: W badaniach klinicznych testowanie hipotez jest sposobem na wyciąganie wniosków na temat wpływu leków będących przedmiotem badań na całą populację w oparciu o wyniki uzyskane dla części populacji (próby) zaangażowanej w badanie. Na przykład hipoteza zerowa zakłada, że stosowanie badanego leku nie ma wpływu na zmniejszenie objawów. Natomiast hipoteza alternatywna zakłada efekt przeciwny. Wnioskowanie statystyczne w oparciu o dane badania pozwoli badaczom na odrzucenie hipotezy zerowej, jeżeli analiza pokaże, że efekty okazały się istotne statystycznie.

« Powrót do indeksu słownika