Dyrektywa

« Powrót do indeksu słownika

Dyrektywa UE to forma legislacyjna, którą zarządza się na poziomie państw członkowskich UE. Dyrektywy określają cel lub politykę wymaganą do osiągnięcia przez państwa członkowskie. Dyrektywa powinna być wiążąca w każdym państwie członkowskich, dla którego jest przewidziana, ale władze krajowe powinny mieć możliwość dokonania wyboru form i metod. Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich zmian w prawodawstwie krajowym, aby wdrożyć dyrektywę. Normalnie musi się to odbyć w ciągu dwóch lat.

Dyrektywy określają wiele zagadnień, włączając w to niektóre kwestie polityki zdrowotnej i społecznej.

« Powrót do indeksu słownika