Tagg – Risk

Visar 10 resultat 

Kritisk läsning av kliniska studieresultat

När läsaren kritiskt läser resultaten av en klinisk studie ska denne ta hänsyn till relevant information från de bästa tillgängliga källorna och bör även beakta frågor avseende studiens tillförlitlighet,...

Läs mer »

Effekt och säkerhet för läkemedel

Läkemedel måste balanseras mellan effekt och säkerhet samt nytta och risker.Effekten och säkerheten för en läkemedelsprodukt testas noga medan den utvecklas och övervakas noga efter att produkten har släppts...

Läs mer »

Riskkommunikation inom läkemedel

Riskkommunikation är ett tvåvägsutbyte av information om ett läkemedels nytta/risk.Både patienter, företag och hälsovårdsmyndigheter spelar viktiga roller inom kommunikation och hantering av risker.

Läs mer »

Det prediktiva värdet av icke-klinisk testning

Data från icke-kliniska prövningar är viktiga som prediktorer och verktyg vid beslutsfattande i läkemedelsutvecklingsprocessen.Lämpliga och tillräckliga icke-kliniska resultat krävs innan ett läkemedel får administreras till friska frivilliga. Icke-kliniska data...

Läs mer »

Epidemiologi

Epidemiologi är studien av de olika faktorer som påverkar förekomst, spridning eller förebyggande och kontroll av sjukdom, skada och andra hälsorelaterade händelser i en definierad mänsklig population.

Läs mer »

Principer för riskhantering

Riskhantering är viktigt vid läkemedelsutveckling och säkerhetsövervakning för att förhindra krissituationer och skadliga konsekvenser.Det finns olika typer av risker. Riskhanteringsstrategier ska användas för att bedöma och minimera dessa, samt...

Läs mer »

Riskfaktorer vid hälsa och sjukdom

Riskfaktorer är sådana faktorer som är kopplade till dålig hälsa, funktionshinder, sjukdom eller död.Riskfaktorer kan i huvudsak klassificeras som beteendemässiga, fysiologiska, demografiska, miljömässiga eller genetiska.En minskning av exponeringen för...

Läs mer »