Intressekonflikter

Last update: 10 september 2020

Hur hanterar vi konkurrerande intressen i ett sammanhang med flera intressenter? Vägledning för öka medvetenheten för patienter och intressenter. Länk till vägledningen på engelska finns nedan.

Bakgrund/motivering till dokumentet
Att hantera konkurrerande intressen och intressekonflikter är av yttersta vikt när man planerar att involvera patienter i läkemedelsutveckling.

För att erbjuda stöd har vi därför utvecklat ett antal verktyg:

  • Hur får vi en större medvetenhet om hur man hanterar konkurrerande intressen i ett sammanhang där flera intressenter deltar?: Vägledning för patienter och deltagande intressenter.
  • Kortfattad vägledning om hantering av konkurrerande intressen och intressekonflikter.
  • Loggbok över aktiviteter som patienter deltar i.
  • Utbildningsmaterial om konkurrerande intressen och intressekonflikter.

Syftet med verktyget
Verktyget syftar till att:

  • öka medvetenheten hos patienterna (i sin roll som experter med levd erfarenhet) och intresseorganisationerna för att tydliggöra vad deltagandet kan få för konsekvenser när flera intressenter samverkar
  • belysa hur varje intressent bättre kan hantera konkurrerande intressen i förväg, och
  • undvika/minska antalet intressekonflikter genom att föreslå strategier för att minimera riskerna.

Sammanfattning av innehållet
Den centrala vägledningen är ett omfattande dokument med definitioner. Det beskriver olika typer av intressen, rekommendationer och begränsningar samt aktuella aspekter när man involverar sårbara befolkningsgrupper. Exempel på aktiviteter och deras begränsningar ingår också.

Den kortfattade vägledningen klargör basala termer och innehåller de faktorer intressenterna bör ha i beaktande samt rekommendationer om ifall intressekonflikter uppstår.

Loggboken över patienters deltagande underlättar uppföljningen av deras aktiviteter. På så sätt kan de beskriva sina tidigare kopplingar när de samverkar med en eller flera intressenter.

Exemplen är tänkta att beskriva vanliga situationer och vara pedagogiska. Om intressekonflikter uppstår, vilka åtgärder bör man vidta för att hantera dem.

Huvudbudskap
Dessa verktyg stöttar patienterna i att fatta välgrundade beslut innan de deltar. De hjälper också övriga intressenter att förstå vilka konsekvenser deltagandet kan få för patienterna när de samverkar med flera intressenter i läkemedelsutveckling.

Ladda ner vägledningen

Överst på sidan

Sök i verktygslådan