Σύγκρουση συμφερόντων

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαχείριση ανταγωνιστικών συμφερόντων σε ένα περιβάλλον με πολλούς ενδιαφερόμενους: Καθοδήγηση για τους ασθενείς και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων – κατεβάστε τις κατευθυντήριες οδηγίες παρακάτω

Υπόβαθρο/Λογική του εγγράφου
Η διαχείριση των αντικρουόμενων συμφερόντων και των συγκρούσεων συμφερόντων είναι υψίστης σημασίας κατά τον σχεδιασμό, την εξέταση και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη φαρμάκων.

Για το λόγο αυτό, αναπτύξαμε ένα σύνολο εργαλείων:

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαχείριση ανταγωνιστικών συμφερόντων σε ένα περιβάλλον με πολλούς ενδιαφερόμενους: Καθοδήγηση για τους ασθενείς και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών
  • Σύντομη καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση ανταγωνιστικών συμφερόντων και συγκρούσεων συμφερόντων
  • Αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων εμπλοκής ασθενών
  • Εκπαιδευτικά σενάρια σχετικά με ανταγωνιστικά συμφέροντα και συγκρούσεις συμφερόντων

Στόχος του εργαλείου
Τα εργαλεία αυτά έχουν ως στόχο:

  • Ευαισθητοποίηση των ασθενών (στο πλαίσιο του ρόλου τους ως εμπειρογνωμόνων λόγω εμπειρίας) και των εμπλεκόμενων οργανώσεων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η πράξη της εμπλοκής στους ασθενείς κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων μερών.
  • Επισημαίνοντας πώς κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να διαχειριστεί μελλοντικά καλύτερα τα ανταγωνιστικά συμφέροντα, και
  • Αποφυγή/ελαχιστοποίηση της σύγκρουσης συμφερόντων, προτείνοντας στρατηγικές άμβλυνσης των κινδύνων.

Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου
Οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες είναι ένα ολοκληρωμένο έγγραφο που περιγράφει τους ορισμούς και τα είδη ενδιαφέροντος, τις συστάσεις και τα μέτρα περιορισμού, καθώς και τις εκτιμήσεις κατά τη συμμετοχή ευάλωτων πληθυσμών. Περιλαμβάνονται επίσης παραδείγματα δραστηριοτήτων εμπλοκής και τα επίπεδα περιορισμού τους.

Οι σύντομες κατευθυντήριες οδηγίες συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και περιλαμβάνουν εκτιμήσεις και συστάσεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

Το αρχείο καταγραφής των δραστηριοτήτων εμπλοκής των ασθενών διευκολύνει την παρακολούθηση της εμπλοκής των ασθενών με συστηματικό τρόπο, ώστε να δηλώνουν τα συμφέροντά τους όταν εμπλέκονται με έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα εκπαιδευτικά σενάρια παρέχουν ενδεικτικά παραδείγματα για τον εντοπισμό συνήθων καταστάσεων στις οποίες μπορεί να εμφανιστούν συγκρούσεις συμφερόντων και ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για τη διαχείρισή τους.

Μήνυμα κλειδί
Μαζί, αυτά τα εργαλεία θα υποστηρίξουν τους ασθενείς ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις πριν από την εμπλοκή και θα βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς να κατανοήσουν τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η πράξη της εμπλοκής στους ασθενείς κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη φαρμάκων.

Κατεβάστε τις κατευθυντήριες οδηγίες

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη