Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • d
 • Działanie uboczne
  Działanie uboczne lub niepożądane to niezamierzona reakcja na lek. Działania uboczne są na ogół traktowane jako szkodliwe, a mogą wystąpić po jednej dawce lub po dłuższym podawaniu leku. Mogą być wynikiem normalnego stosowania leku lub stosowania go w sposób niezamierzony przez podmiot(...)
 • Działy ds. rejestracji
  Działy ds. rejestracji to stosunkowo nowe podmioty, które wprowadzono z chęci władz do ochrony zdrowia publicznego przez kontrolowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów, w tym produktów dla ludzi, produktów weterynaryjnych, wyrobów medycznych, pestycydów, rolniczych środków chemicznych,(...)
 • e
 • Efekt klasy
  Efekt klasy dotyczy podobnych rezultatów, efektów terapeutycznych i podobnych działań niepożądanych co najmniej dwóch leków. Przyjmuje się, że produkty tej samej grupy są ze sobą blisko spokrewnione pod trzema względami: podobne struktura chemiczna, mechanizm działania i efekty farmakologiczne.
 • Efektywność
  Potencjał leku w zapewnianiu pożądanego lub oczekiwanego efektu w rzeczywistym środowisku klinicznym. Jeśli mowa o skuteczności i efektywności, efektywność opisuje, jak dobrze działa leczenie w praktyce medycznej, natomiast skuteczność to miara działania leczenia w badaniach klinicznych lub(...)
 • Efektywność kliniczna
  Efektywność kliniczna jest miarą tego, jak leczenie sprawdza się w praktyce. Zależy to od wykorzystania najlepszej wiedzy opartej na badaniach, doświadczenia klinicznego i preferencji pacjenta w celu osiągnięcia optymalnych procesów i wyników w opiece nad pacjentami.Efektywność kliniczna(...)
 • Efektywność kosztowa
  W kontekście ekonomiki zdrowia efektywność kosztowa leku jest miarą jego potencjału w zapewnieniu korzystnego efektu w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez pojedyncze osoby lub całe społeczeństwo. Najbardziej skuteczne leczenie może nie być najbardziej efektywnym rozwiązaniem (efektywnym(...)
 • Eksploracja danych
  Eksploracja danych (ang. data mining) to przeszukiwanie istniejących wielkich zbiorów danych pod kątem użytecznych wzorców lub trendów. Eksploracja danych może być źródłem nowych hipotez lub koncepcji diagnostyki, profilaktyki lub leczenia chorób. Może na przykład prowadzić do przewidywania(...)
 • Element odstający
  W statystyce element odstający to punkt obserwacji, który jest odległy od pozostałych obserwacji, co znaczy, że niektóre punkty danych będą bardziej oddalone od średniej z próby niż można by to uznać za uzasadnione. Element odstający występować na skutek zmienności w pomiarze lub może(...)
 • Epigenetyka
  Epigenetyka zajmuje się badaniem zmian aktywności genu (ekspresji) niewynikających ze zmian w sekwencji DNA (genotypie). Zmiany epigenetyczne są typowym zjawiskiem naturalnym, ale mogą także wynikać z działania pewnych czynników — w tym wieku, środowiska/stylu życia i stadium choroby —(...)
 • Epigenomika
  Epigenomika zajmuje się badaniem pełnego zestawu zmian epigenetycznych materiału genetycznego komórki noszącego nazwę epigenomu. Epigenom dwoma sposobami wprowadza oznaczenia do genomu, a oba sposoby ogrywają rolę w aktywacji lub dezaktywacji genu.Badacze zajmujący się epigenomiką pracują nad(...)